מחלקת גבייה

מנהל המחלקה: פיני אלואשוילי
כתובת :
  רח' הרצל 6
טלפונים:
  8547048,  8547046
פקס:
8570123
שעות קבלת קהל:
  ימים א'-ה' 08.00-12.30 ,  ימים ב'-ד' 16.00-18.00  יום ו' 8:00-11:00
דוא"ל:
    pinia@tirat-carmel.muni.il

 

 

הודעה לתושבים: העלאה חריגה של תעריפי הארנונה לשנת 2015

 

אישור חריג להטלת ארנונה


 

אפשרויות תשלום:

 • תשלום מראש: הנחה של % 2 תנתן למשלם מראש את הארנונה השנתית בתחילת השנה. תושבים הבוחרים לשלם ארנונה מראש , יקבלו במהלך השנה חיובים לתשלומי מים וביוב בלבד.

 • תשלום תקופתי: תושבים , המשלמים ארנונה בשיטה זו, יקבלו חיוב  דו – חודשי של מיסים ומים בהתאם.

 • הוראת קבע: המשלמים בהוראת קבע זכאים ל % 2 הנחה לכל תשלום ארנונה תקופתי (דו- חודשי ). החיוב בבנק יבוצע ביום האחרון לתשלום, כפי שמצויין על הודעת התשלום. עם ההצטרפות להסדר תשלום בהוראת קבע. יודפס על ההודעה "לא לתשלום".
  טפסים להצטרפות להסדר הוראת קבע ניתן לקבל בבנק או להוריד מהאתר. את הטופס המוחתם ע"י הבנק יש להעביר למחלקת גבייה.

הורדת טופס הוראת קבע

 • כרטיסי אשראי: עיריית טירת כרמל פיתחה מסלול תשלום ארנונה ומים בכרטיס אשראי.

 • אתר אינטרנט: ניתן לשלם חשבונות לעירייה דרך אתר האינטרנט.

לתשלום מקוון לחץ כאןמועדי תשלום הארנונה הכללית :


הארנונה תשולם ב – 6 תשלומים צמודים כחוק , ב – 1 לכל חודש אי זוגי.

מידע נוסף:

 

מהי ארנונה ?


הארנונה הכללית היא מס המוטל לפי חוק המדינה על המחזיקים בדירות מגורים ובכל מקרקעין שאינם משמשים למגורים, כגון חנויות , משרדים, מבני תעשיה ומלאכה , חניונים , קרקעות ועוד. במסגרת תקציב המדינה, חוק ההסדרים במשק, קובעת הכנסת , מדי שנה בשנה את שיעור העלאת הארנונה ברשויות המקומיות, תעריפי המינימום והמקסימום בהתאם לסוגי הנכסים השונים ואת רשימת הקבוצות הזכאיות להנחות ופטורים.
חיוב הארנונה הוא שנתי (מינואר ועד דצמבר) והוא נקבע על – פי סוג הנכס, השימוש והשטח. תשלום הארנונה על ידי כלל התושבים ובמועדים קבועים, מבטיח פעילות תקינה של הרשות המקומית ומימון סדיר של השירותים לתושבים בכל התחומים שעליהם מופקדת ואחראית העירייה.

 

חילופי מחזיקים בנכס

 
על פי פקודת העיריות חלה חובת תשלום ארנונה על המחזיק המשתמש בנכס בפועל. על בעל הנכס חלה החובה לדווח בכתב לרשות המקומית על כל שינוי שחל בנכס, כגון חילופי דייר / שינוי שטח ו/ או שינוי בשימוש בנכס. כל עוד לא התקבלה הודעה בכתב על השינוי, יהיה בעל הנכס אחראי לתשלום המיסים במלואם.דיווח על שינוי בנכס

 

בכל שינוי בנכס, כפי שפורט לעיל , יש לפנות למחלקת הגבייה בצירוף המסמכים הבאים:

 • תצלום חוזה השכירות/מכר כנדרש, בציון תחילת מועד החזקה .

 • בנכס ופרטי המחזיק החדש.

 • מספר הזיהוי (מספר משלם , מספר ת"ז או מספר חברה פרטית , מספר חברה ציבורית או עמותה).

 • קריאת מד – המים ליום עזיבת הנכס.

 • תצלום נסח מהטאבו (במקרה של שינוי בעלות).

השגה על חיוב בארנונה


המחזיק בנכס רשאי להגיש השגה בכתב על קביעת חיוב הארנונה לשנה הנוכחית, בתוך 90 יום מתאריך קבלת הודעת התשלום השנתית, בפני מנהל הארנונה וזאת מהסיבות הבאות:

 • הנכס אינו מצוי באזור המצוין בהודעת התשלום.

 • נפלה בהודעת התשלום טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.

 • אינו מחזיק בנכס כמשמעו בפקודת העיריות.
   

על מנהל הארנונה להשיב להשגה בתוך 60 יום ממועד קבלת ההשגה.  ניתן לערער תוך 30 יום מיום קבלת התשובה לוועדת ערר של הרשות המקומית.
על החלטת וועדת הערר ניתן להגיש ערעור תוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה, לבית המשפט המחוזי שבאיזור שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית.

 

חשבונות מים וביוב

 

התשלומים בגין צריכת מים ואגרת ביוב מיועדים לכיסוי עלויות הפקת המים והוצאות האחזקה של רשת המים והביוב בעיר. החשבונות נשלחים לתושבים אחת לחודשיים. צריכת המים בבתים משותפים מחושבת על בסיס הצריכה הפרטית של כל דייר ומתווספת לה הצריכה המשותפת, המתחלקת שווה בין כלל הדיירים. התעריפים הינם אחידים בכל הארץ , נקבעים על – ידי נציבות המים באישור ועדת הכספים של הכנסת ומתפרסמים בתקנות וברשומות.

מדי מים

 

אחת לחודשיים מתבצעת קריאה של כל מדי – המים ברחבי העיר. על פי קריאה זו נקבע החיוב לכל צרכן . כדי לאפשר קריאה אמינה ומדוייקת יש לוודא גישה נוחה למד – המים. במידה ולא תתאפשר גישה למד – המים , תחייב העירייה את הצרכן על פי הערכה , על בסיס תקופה מקבילה בשנים הקודמות. לחילופין , זכאי צרכן מסוג זה לבצע קריאת מים באופן אישי ולדווח עליה למחלקת הגבייה. כל צרכן רשאי לבקש בדיקה של מד מים במקרה של צריכת מים מופרזת. טרם הפנייה, רצוי לבדוק שלא קיימת נזילה במערכת המים. מד המים ישלח לבדיקה במעבדה ובמקומו תתקין העירייה מד מים חלופי. הצרכן יחוייב בתשלום עבור הבדיקה. אם מד – המים אכן אינו תקין, יוחזר הכסף ששולם בגין הבדיקה.

צווי מיסים:

צו מיסים לשנת 2014    (תעריפי ארנונה)  

הנחות בארנונה

 • התקנות
  מידי שנה מפרסם שר הפנים תקנות בדבר מתן הנחה בארנונה, ובהן נקבעים שיעורי ההנחה המרביים , אותם רשאית העירייה להעניק. מועצת העיר נוהגת , בדומה להרבה רשויות מקומיות , לאמץ את שעורי המקסימום שבתקנות. העירייה נוהגת לשלוח בתחילת כל שנה, אגרת למחזיקים בנכסים ובה פרוט ההנחות ומועדי תשלום.
   

 • ועדת הנחות
  ועדת הנחות של העירייה הוקמה עפ"י החוק והיא מוסמכת לאשר הנחה בארנונה ל"נזקק", לשנה בה הוגשה הבקשה . " נזקק " הוא מחזיק בנכס שנגרמו לו הוצאות חריגות , גבוהות במיוחד, עקב טיפול רפואי שלו או של בן משפחתו או , עקב אירוע שהביא להרעה ממשית במצבו החומרי.
   

 • הגשת מסמכים למחלקת הגבייה
  יש להגיש מסמכים , המבססים את תביעת המחזיק בנכס, לקבלת הנחה בארנונה.
  פנייה לועדת הנחות צריכה להגיע למחלקה עד חודש אוגוסט.

         בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים

 

         בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים למחזיק שהוא "נזקק"

 

 

תעריפי מים

 • מידע על תעריפי המים המתעדכנים מעת לעת ע"י נציבות המים ניתן לקבל במחלקת הגביה.

קבלת תעודה לטאבו (לשכת רישום מקרקעין)

 

בהתאם לסעיף 324 לפקודת העיריות ובהתאם לתקנות התכנון והבניה, התשמ"א – 1981, העירייה תעניק תעודה המאשרת כי כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס (על אותו נכס) סולקו במלואם.

לצורך זה יש לפרוע את כל החובות, כולל היטל השבחה , החלים והמגיעים לעירייה ו/או לוועדה המרחבית לתכנון ולבניה בגין הנכס הרשום והמבוקש עד ה – 31 בדצמבר של אותה שנה.

תשלום יתרת חוב ניתן לבצע במזומן או בכרטיס אשראי בלבד. לקבלת התעודה יש לפנות למחלקת הגבייה. קבלת התעודה כרוכה בתשלום אגרה. לביצוע העברה בטאבו יש להצטייד במסמכים הבאים:

 

1. פרטי המקבל (הבעלים החדשים), הכוללים: שמו ומספר ת.ז וכתובתו הקודמת.

2. תצלום חוזה מכר או העברה, מאושר על – ידי עו"ד.

3. תצלום נסח טאבו לזיהוי הנכס בלשכת רישום המקרקעין.

4. קריאת מד – המים מיום העברת הנכס.

5. אישור מחלקת הנדסה שלא נעשו שינויים בנכס. (שטח הנכס בפועל תואם
     לחיובי גודל הנכס)


פרטים נוספים בטלפון - 8547049

כתובת לפניות: pinia@tirat-carmel.muni.il

 

לדף הראשי                                                                                                  עדכון 09/09/2014