מבקר העירייה

מבקר העירייה: יאיר זהבי

טלפון : 048547037

דוא"ל : yairz@tirat-carmel.muni.il

יעדי המחלקה:

תפקיד מבקר העירייה מוגדר בפקודת העיריות (תפקיד סטטוטורי).

 התפקידים העיקריים הם:

בדיקת פעולות העירייה לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה.

בדיקת פעולות עובדי העירייה.

בדיקת הנהלת החשבונות של העירייה ושמירת הכספים, שמירת רכוש ואחזקתו .

בדיקת קיום הוראות כל דין, טוהר מידות, יעילות וחיסכון.

הביקורת כוללת את המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן כל תאגיד , מוסד, קרן או גוף , אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית או משתתפת במינוי הנהלתם.

המבקר קובע את תוכנית עבודתו השנתית , את הנושאים ואת היקף הביקורת על פי:

שיקול דעתו.

דרישת ראש העיר לבקר עניין פלוני.

בהתאם לדרישת הועדה לענייני ביקורת לבקר עד שני נושאים.

המבקר מגיש לראש העיר עד 1 באפריל , דוח על ממצאי הביקורת לשנה הקודמת עם העתק לוועדה לענייני ביקורת. ראש העיר מעיר את הערותיו והועדה דנה בדוח ובהערות ראש העיר.

דוח המבקר אסור לפרסום לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצת העיר היינו, 5 חודשים לכל היותר , לאחר שהדוח הוגש לראש העיר. מועצת העיר דנה בדוח המבקר , בהערות ראש העיר ובהתייחסות הועדה לענייני ביקורת.