מבקר העירייה

מבקר העירייהיאיר זהבי
טלפון04-8547037
דוא"לyairz@tirat-carmel.muni.il